ANASAYFA HAKKIMIZDA KARİYER İLETİŞİM
Çerez Politikası Aydınlatma Metni Kişisel Veri Başvuru Prosedürü Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Teknik Tedbir Listesi

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU VE YANIT PROSEDÜRÜ

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlanan ilgili kişilere, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’ nın 11. Maddesi’nde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusu’na(“ GFC”) başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin şirketimize yapılacak başvuruların, KVKK’ nın13. maddesinin 1. fıkrası veVeri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarıncayazılıolarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerleŞirketimize iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimize yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih, 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 5/2 maddesi uyarınca, ilgili kişiye ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.

Yazılı Başvurular:

Şirketimize yapılacak yazılı başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir kopyasının,

  • Şirketimiz İnsan Kaynaklarına şahsen veya KVKK m.11 kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edilmesi veya noter aracılığıyla “KILIÇDEDE MH. ÜLKEM SK. BORKONUT NİŞ PLAZA B BLOK D:3-4-5-6 İLKADIM SAMSUN/ TÜRKİYE”adresine gönderilmesi suretiyle iletilmelidir.

Elektronik Başvurular

Şirketimize yapılacak elektronik başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu” nun

  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalanarak, “Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan gfcdenizcilik@hs01.kep.tr adresine gönderilmesi suretiyle,
  • Başvuruda bulunan ilgili kişiye ait ve bu ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinegönderilmesi suretiyle,
  • Şirketimiz tarafından başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulamanın kullanılması suretiyle iletilmelidir.(Bu aşamada, Şirketimiz tarafından bu yöne ilişkin geliştirilen bir yazılım ya da uygulama bulunmamaktadır.)
  • Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, talebinizin şirketimize ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde sonuçlandırılacak ve yazılı veya elektronik ortamda cevaplanacaktır.

Şirketimiz tarafından başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi halinde, talebiniz, şirketimiz tarafından eksiklik giderilene kadar askıya alınacaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. Maddesi uyarınca,on sayfaya kadar ücret alınmayacak; on sayfanın üzerindeki her sayfa için ise 1,00 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.

Talep içeriğinizin açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle işbu başvuru formu ile tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak şirketimizeyukarıda ki yollarla, başvuru yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İsim
Soyisim
TC Kimlik No
Yabancılar için
Uyruğu
Pasaport / Kimlik No
E-posta Adresi
Adres
Cep Telefonu
Faks
Lütfen kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz.
□ Çalışan
□ Müşteri
□ Ziyaretçi
□ Eski Çalışan Lütfen çalıştığınız yıl ve pozisyonu belirtiniz:

□ Çalışan adayı / İş başvurusu Lütfen başvuru tarihini ve başvurulan pozisyonu belirtiniz

□ Üçüncü kişi firma çaışanı Lütfen çalıştığınız firma / kurum ve pozisyonu belirtin

□ Diğer (tedarikçi, iş ortağı vb) Lütfen firma/kurum adını belirtiniz.

Kurumumuz içinde görüştüğünüz birim / kişi:
Konu:

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız: